Sun, June 16, 2019    전자신문보기
중고등부(Youth Group) 교역자및 유년부 교역자 모십니다(각각 파타임)

06/15/18      뉴욕신일교회

중고등부(Youth Group) 교역자및 유년부 교역자 모십니다(각각 파타임)


KPCA(해외한인장로회)에 소속된 뉴욕신일교회에서 중고등부(Youth Group) 파타임 교역자 1명과 유년부 파타임 교역자 1명을 모십니다.

* 자격: 정규신학대학 재학및 졸업자(M.Div)(전도사님&목사님) 

* 제출서류: 1. 이력서

                 2. 자기소개및 신앙고백서

                 3. 사역 경험및 비전

                 4. M.Div.재학, 졸업증명서

* 제출처: 뉴욕신일교회 담임목사  이메일 mangjoonparks@hotmail.com

              주소: 41-10 163rd st. Flushing, NY 11358

              전화번호: 347-782-2171

***필요시 종교비자 지원해 드립니다***

  

댓글달기 (100자이내)

내용:

0 자   

댓글(0개)

  
인기 기사
최신 댓글

163-07 Depot Rd. Suite B-2, Flushing NY 11358
Tel: 718-414-4848 Email: kidoknewsny@gmail.com

Copyright © 2011-2015 기독뉴스 All rights Reserved. Powered by Intonet Solution